Proč používat zrovna slámu?

Slaměné domy můžou být krásné, trvanlivé, provozně úsporné, požárně odolné, se zdravým vnitřním prostředím, s minimální ekologickou stopou a za příznivou cenu.

ikonaBalíky slámy izolují výborně R = [m2.K/W]

Tepelná vodivost nebo-li izolační schopnosti jsou silně závislé na objemové hmotnosti (míře slisování) slámy. Za optimální se považuje hodnota 90 kg/m3. Tepelná vodivost slámy závisí také na orientaci stébel.

Při w < 20 %
Nu = 1 (bez konvekce)
Tepelná vodivost
λ = [W/m.K]
Tepelný odpor
R = [m2.K/W]
Stěna z balíků na výškutok tepla kolmo na stébla0,0545,5 při tloušťce 300mm
Stěna z balíků na plochotok tepla rovnoběžně se stébly0,0618,1 ři tloušťce 500mm

ikonaIzolační schopnost stěn U = [W/(m2.K)]

Naše domy jsou na tom velice dobře co se týče izolací a zateplení. Dosahují parametrů nízkoenergetických a pasivních domů. V níže uvedených souborech se můžete podívat na naše navrhované skladby stěn a jejich hodnoty. V dalším souboru naleznete Základní komplexní tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí.

Námi navrhované skladby stěn dosahují hodnotu kolem U=0.134 W/m2K

Mezní hodnoty prostupu tepla obvodovou stěnou dle ČSN
U <
0.380 W/m2K požadovaná hodnota dle ČSN 730540
0.250 W/m2K doporučená hodnota dle ČSN 730540
0.170 W/m2K hodnota pro nízkoenergetické domy
0.010~0.150 W/m2K hodnota pro pasivní domy

Skladby stěn a prostup tepla [36 kB]
Základní komplexní tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí [435 kB]

ikona Příznivé mikroklima

Dobře uskladněná a do konstrukce zabudovaná sláma nemá žádný škodlivý vliv na zdraví osob. Sennou rýmu neovlivňuje a neobsahuje žádný pyl. Oproti běžným silikátovým materiálům, vykazuje vyšší hodnotu tepelné kapacity. To příznivě ovlivňuje tepelnou stabilitu.
Součástí správně provedené slaměné obvodové konstrukce jsou hliněné nebo vápenné omítky, které dohromady tvoří jeden funkční celek. Hliněné omítky mají na kvalitu vnitřního prostředí vynikající vliv. Vytváří vhodné elektroiontové mikroklima, mají schopnost pohlcovat škodlivé plyny a regulovat vzdušnou vlhkost. Mají dobré tepelně-akumulační schopnosti. To ve spojení s výbornými tepelně-izolačními vlastnostmi slámy zajišťuje udržení tepelné pohody s minimálními náklady na vytápění a splňuje zásadní podmínky nutné k vytvoření kvalitního mikroklimatu.

ikona Požární odolnost

Stěny ze slaměných balíků byly po celém světě podrobeny mnoha testům požární odolnosti. Slaměný balík objemové hmotnosti 90kg/m3 má dle ÖNORM B 3800 třídu hořlavosti B2 (normální hořlavost).
Omítnutá stěna (2+2 cm vápenná a hliněná omítka) má požární odolnost F 90 (90 minut, ÖNORM B 3800). V balíku není dostatek vzduchu k okysličování hoření.
Z hlediska rizika vzniku požáru je nebezpečná pouze volná sláma, která je z balíků při stavbě vytroušena, při jejich dělení. Na území České republiky bylo také s úspěchem provedeno testování slaměné stěny.

Protokol o požární odolnosti slaměné stěny (14,7 MB)

Avšak je potřeba během stavby dodržovat přísná požární bezpečnostní opatření. Jakékoliv činnosti s otevřeným plamenem je nutno provádět s velkou opatrností. A vždy tak, aby jsme minimalizovali možnost kontaktu otevřeného plamenu s jakýmkoliv hořlavým materiálem (sláma, střešní fólie, osb desky, dřevo atd..). Na každé stavbě by měl být také volně k dispozici hasící přístroj. Všichni pracovníci by měli být poučeni o zákazu manipulace s otevřeným ohněm.

ikona Pozitivní CO2 bilance

Přes 50 % všech skleníkových plynů je produkováno stavebním průmyslem nebo průmyslem na něj navazujícím. Jedním z hlavních skleníkových plynů je CO2. 11 % z celkového celosvětového znečištění atmosféry CO2 má původ v produkci nových stavebních materiálů. Při růstu slámy se naopak CO2 spotřebovává, ve slaměném zdivu pak zůstává zakonzervováno.
Díky výborným tepelně-izolačním vlastnostem slámy, z ní lze při správném provedení, od poměrně přijatelné tloušťky zdiva 460 mm stavět až v pasivním standartu. To ve spojení s úsporami ve spotřebě tepla, může pomoci snížit celkové emise skleníkových plynů velmi podstatně.

ikonaCena slaměných balíků

Kvalitní, dobře slisované (ideálně na hustotu 90kg/m3) a pravidelné balíky stojí kolem 25,- korun za ks. Menší domy do 100m2 jich na celý dům potřebují 1000 až 1500ks.